Aktualności

Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju człowieka

29 11.2013

Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju człowieka

Rzeczywistość otaczająca człowieka XXI to świat ciągłych zmian, podyktowanych rozwojem cywilizacyjnym, globalizacją i postępem naukowo - technicznym. Ten współczesny świat to rosnące wymagania w zakresie elastycznego i szybkiego dostosowywania się do potrzeb rynku pracy, nowych zawodów i nowoczesnych technologii. Tempo postępu i wprowadzania innowacji w każdej dziedzinie życia ludzkiego, sprawia, iż zachodzi konieczność uzupełniania posiadanej wiedzy i zdobywania nowej. Uczenie się, nabywanie umiejętności czy kwalifikacji zawodowych to szansa na podtrzymanie zatrudnienia lub na znalezienie lepszej pracy. Przesłanka uzasadniająca całożyciową edukację człowieka to także możliwość zaspokojenia własnych aspiracji i potrzeb oraz realizacja pasji i zainteresowań.

Pozyskiwanie wiedzy niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia czy doświadczenia zawodowego to najlepsza inwestycja współczesnego człowieka.

Uczenie się przez całe życie zostało określone mianem kształcenia ustawicznego. Termin „kształcenie ustawiczne” używany jest często zamiennie z pojęciami: „edukacja permanentna”, „edukacja całożyciowa”, „edukacja ustawiczna”, „edukacja dorosłych”, „kształcenie ciągłe”, „oświata ustawiczna”.

Wszelkie próby zdefiniowania kształcenia ustawicznego dla potrzeb dzisiejszego rynku pracy nie mogą pominąć definicji przedstawionej na XIX Konferencji Generalnej Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), która miała miejsce w roku 1976 w Nairobi, gdzie przyjęto Rekomendację w sprawie Rozwoju Edukacji Dorosłych (Recomendation on the development of adult education). Oświatę dorosłych określono w niej jako:

„(...) cały kompleks organizowanych procesów oświatowych, formalnych lub innych, niezależnie od treści, poziomu i metod, kontynuujących lub uzupełniających kształcenie w szkołach, uczelniach i uniwersytetach, a także naukę praktyczną, dzięki czemu osoby, uznawane jako dorosłe przez społeczeństwo, do którego należą, rozwijają swoje zdolności, wzbogacają wiedzę, udoskonalają swoje techniczne i zawodowe kwalifikacje lub zdobywają nowy zawód, zmieniają swoje postawy i zachowania w zakresie wszechstronnego kształtowania osobowości oraz uczestnictwa w zrównoważonym i niezależnym społecznym i kulturalnym rozwoju”.

 

W definicji zaproponowanej przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Paryżu w roku 1996. Kształcenie ustawiczne określa się jako:

„koncepcję uczenia się obejmującą rozwój indywidualny i rozwój cech społecznych we wszystkich formach i wszystkich kontekstach – w systemie formalnym, tj. w szkołach, placówkach kształcenia zawodowego, uczelniach i placówkach kształcenia dorosłych oraz w ramach kształcenia nieformalnego, a więc w domu, w pracy i w społeczności”.

 

Sprostanie wyzwaniom cywilizacji możliwe jest dzięki obecności kształcenia ustawicznego i wzrastającemu poziomowi edukacji. Idea kształcenia ustawicznego i inwestowanie w siebie, w swój rozwój ma w dzisiejszych czasach ogromne znaczenie, a przekłada się to również na wzrost i rozwój postępu społecznego i gospodarczego. Szeroka oferta szkolnictwa daje szerokie możliwości całożyciowej edukacji.

 

Uniwersytet Otwarty SGGW jest formą kształcenia ustawicznego dla wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy i umiejętności. Celem Uniwersytetu jest udostępnianie usług edukacyjnych na najwyższym poziomie.

Powrót do listy