Biologia rozszerzona dla maturzystów

Cel kursu

Przygotowanie uczestnika zajęć z biologii w zakresie treści kształcenia ujętych w podstawie programowej dla liceum (zakres rozszerzony), przy czym treści te realizowane są̨ w takiej kolejności, aby w jak największym stopniu ułatwić uczestnikom dostrzeżenie korelacji pomiędzy poszczególnymi działami. Zajęcia prowadzone są̨ przede wszystkim w formie wykładowej, z zastosowaniem audiowizualnych form wspomagających zrozumienie przedstawianych zagadnień (schematy, wykresy, animacje). Najwięcej czasu poświęcane jest na przedstawienie świata organizmów na różnych poziomach organizacji życia oraz pogłębienie wiedzy odnoszącej się do budowy i funkcjonowania organizmu człowieka. Jednocześnie w zakresie tych obszarów wiele uwagi poświęcane jest na wykazywanie zależności przyczynowo skutkowych między strukturą a funkcją na różnych poziomach organizacji życia, oraz znaczenia współczesnej biologii w życiu człowieka.

Wykształcenie umiejętności poprawnego odpowiadania na pytania egzaminacyjne, w których zastosowano m.in. następujące czasowniki operacyjne: opisz, wyjaśnij, uzasadnij, porównaj, narysuj wykres, podaj, przedstaw, wykaż zależność, zaplanuj doświadczenie.

Mobilizacja maturzysty do intensywnej pracy mającej na celu opanowanie wiedzy biologicznej.

Opis kursu

Bloki tematyczne omawiane podczas kursu

 1. Budowa chemiczna organizmów
 2. Budowa i funkcjonowanie komórki
 3. Metabolizm
 4. Cykl komórkowy i podziały komórkowe
 5. Genetyka molekularna
 6. Biotechnologia
 7. Mechanizmy dziedziczenia
 8. Elementy ewolucjonizu
 9. Przegląd nieożywionych form chorobotwórczych
 10. Bakterie
 11. Protisty zwierzęce
 12. Protisty roślinopodobne i rośliny pierwotnie wodne
 13. Rośliny lądowe
 14. Grzyby
 15. Zwierzęta – przedstawienie sposobu klasyfikacji zwierząt
 16. Zwierzęta – porównanie budowy i funkcjonowania wybranych grup zwierząt
 17. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka
 18. Ekologia

 

 1. Budowa chemiczna organizmów, w tym m.in.: skład chemiczny organizmów, właściwości fizykochemiczne i biologiczna rola wody, charakterystyka i znaczenie biologiczne węglowodanów, białek, lipidów oraz kwasów nukleinowych, charakterystyka związków wysokoenergetycznych na przykładzie ATP, charakterystyka i znaczenie dinukleotydów na przykładzie NAD+.
 2. Budowa i funkcjonowanie komórki, w tym m.in.: charakterystyka poszczególnych organelli komórkowych w zakresie budowy i funkcji, przedstawienie podobieństw i różnic między komórką roślinną, grzybową i zwierzęcą̨.
 3. Metabolizm, w tym m.in.: charakterystyka budowy i funkcjonowania enzymów białkowych, przebieg katalizy enzymatycznej, omówienie czynników warunkujących aktywność enzymów, omówienie różnych sposobów regulacji aktywności enzymów w komórce, przebieg fotosyntezy i chemosyntezy, przebieg wewnątrzkomórkowego oddychania tlenowego oraz beztlenowego.
 4. Cykl komórkowy i podziały komórkowe, w tym.m.in.: omówienie replikacji semikonserwatywnej, ukazanie różnic między podziałem mitotycznym a mejotycznym i wyjaśnienie biologicznego znaczenia mitozy oraz mejozy w cyklach życiowych organizmów.
 5. Genetyka molekularna, w tym m.in. porównanie struktury genomu prokariotycznego i eukariotycznego, przebieg transkrypcji i translacji, przedstawienie sposobów regulacji ekspresji informacji genetycznej organizmów eukariotycznych i prokariotycznych, określenie źródeł zmienności genetycznej.
 6. Biotechnologia, w tym.m.in.: przedstawienie podstawowych narzędzi i technik inżynierii genetycznej, omówienie sposobów oraz znaczenia otrzymywania transgenicznych bakterii, roślin i zwierząt, oraz omówienie sposobów oraz znaczenia klonowania zwierząt.
 7. Mechanizmy dziedziczenia, w tym.m.in.: genetyka mendlowska, dziedziczenie genów sprzężonych ze sobą, mechanizmy dziedziczenia płci zwierząt, dziedziczenie genów sprzężonych z płcią, analiza drzew rodowych, w tym dotyczących występowania chorób genetycznych człowieka.
 8. Elementy ewolucjonizmu, w tym m.in.: przedstawienie podstawowych mechanizmów ewolucji oraz źródeł wiedzy o przebiegu ewolucji (z zakresu anatomii porównawczej organizmów, skamieniałości, obserwacji doboru w naturze), elementy genetyki populacji (definicja puli genowej populacji, prawo Hardy’ego-Weinberga), przedstawienie mechanizmów powstawania gatunków, omówienie etapów powstawania życia na Ziemi, elementy antropogenezy.
 9. Przegląd nieożywionych form chorobotwórczych: wirusy, priony, wiroidy.
 10. Bakterie – omówienie różnorodności pod względem budowy komórki, zdolności do przemieszczania się̨, trybu życia i sposobu odżywiania się̨, mechanizmów prowadzących do zmienności genetycznej bakterii, przedstawienie roli bakterii w życiu człowieka i w przyrodzie.
 11. Protisty zwierzęce – charakterystyka sposobów poruszania się, odżywiania, rozmnażania, wykazanie zależności między środowiskiem życia a budową, przedstawienie najważniejsze protistów wywołujące choroby człowieka.
 12. Protisty roślinopodobne i rośliny pierwotnie wodne: charakterystyka najważniejszych grup glonów (brunatnice, okrzemki, bruzdnice, krasnorosty, zielenice), przedstawienie roli glonów jako producentów materii organicznej w ekosystemach wodnych.
 13. Rośliny lądowe: omówienie cyklu życiowego i cech charakterystycznych mszaków, widłaków, skrzypów, paproci oraz roślin nago- i okrytonasiennych, charakterystyka budowy (na poziomie tkanek i organów) i funkcjonowania roślin okrytozalążkowych (w tym omówienie fizjologii przewodzenia wody i asymilatów w roślinie, reakcje na bodźce, rola hormonów roślinnych w funkcjonowaniu rośliny, w tym w reakcjach tropicznych)
 14. Grzyby – przedstawienie podstawowych cech grzybów odróżniających je od innych organizmów; charakterystyka rozmnażania i odżywiania się grzybów, omówienie roli grzybów w przyrodzie, charakterystyka oddziaływań mutualistycznych, które współtworzą organizmy zaliczane do grzybów.
 15. Zwierzęta – przedstawienie sposobu klasyfikacji zwierząt w zakresie beztkankowce/tkankowce, dwuwarstwowce/trójwarstwowce, pierwouste/wtórouste, bezkręgowce/kręgowce, bezowodniowce/owodniowce oraz ogólna charakterystyka strunowców i kręgowców.
 16. Zwierzęta – porównanie budowy i funkcjonowania wybranych grup zwierząt (gąbki, parzydełkowce, nicienie, płazińce, pierścienice, mięczaki, stawonogi, ryby, płazy, gady ptaki, ssaki) pod względem sposobów poruszania się, budowy szkieletu, funkcjonowania układu krążenia i budowy serca, sposobów wymiany gazowej, typu rozrodu, sposobów odżywiania, budowy układu nerwowego i rodzajów narządów zmysłu.
 17. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka, w tym m.in.: omówienie budowy i funkcji układu szkieletowego, mięśniowego, pokarmowego, oddechowego, krążenia, wydalniczego, rozrodczego, nerwowego i dokrewnego.
 18. Ekologia, w tym. m.in. przedstawienie podstawowych terminów (nisza ekologiczna, zakres tolerancji, populacja, biocenoza, ekosystem), charakterystyka zmian liczebności populacji, analiza struktury wiekowej i przestrzennej populacji, omówienie zjawiska konkurencji wewnątrzgatunkowej i jej skutków, omówienie przykładów zależności międzygatunkowych, omówienie struktury i funkcjonowania ekosystemu pod względem przepływu energii i krążenia materii w przyrodzie. Omówienie czynników kształtujących różnorodność gatunkową i ekosystemową Ziemi i rozmieszczenie biomów na kuli ziemskiej, przedstawienie wpływu człowieka na różnorodność biologiczną (zagrożenie gatunków rodzimych, introdukcja gatunków obcych).

W przypadku zapisu na dwa kursy maturalne chemia + biologia/geografia/matematyka cena za każdy kurs będzie wynosiła 1395 zł.

Organizator zastrzega, iż w przypadku konieczności zajęcia mogą się odbywać w formie zdalnej.

Korzyści

Opanowanie wiedzy z biologii na poziomie rozszerzonym w zakresie ułatwiającym zdobycie na egzaminie maturalnym oczekiwanej wysokiej punktacji.

Terminy zajęć

02.10.2021 (sobota): 10:00-13:00
09.10.2021 (sobota): 10:00-13:00
16.10.2021 (sobota): 10:00-13:00
23.10.2021 (sobota): 10:00-13:00
30.10.2021 (sobota): 10:00-13:00
06.11.2021 (sobota): 10:00-13:00
13.11.2021 (sobota): 10:00-13:00
20.11.2021 (sobota): 10:00-13:00
27.11.2021 (sobota): 10:00-13:00
04.12.2021 (sobota): 10:00-13:00
11.12.2021 (sobota): 10:00-13:00
18.12.2021 (sobota): 10:00-13:00
28.12.2021 (wtorek): 10:00-13:00
30.12.2021 (czwartek): 10:00-13:00
08.01.2022 (sobota): 10:00-13:00
15.01.2022 (sobota): 10:00-13:00
22.01.2022 (sobota): 10:00-13:00
29.01.2022 (sobota): 10:00-13:00
05.02.2022 (sobota): 10:00-13:00
12.02.2022 (sobota): 10:00-13:00
19.02.2022 (sobota): 10:00-13:00
26.02.2022 (sobota): 10:00-13:00
05.03.2022 (sobota): 10:00-13:00
12.03.2022 (sobota): 10:00-13:00
19.03.2022 (sobota): 10:00-13:00
26.03.2022 (sobota): 10:00-13:00
02.04.2022 (sobota): 10:00-13:00
09.04.2022 (sobota): 10:00-13:00
15.04.2022 (piątek): 10:00-13:00
19.04.2022 (wtorek): 10:00-13:00
23.04.2022 (sobota): 10:00-13:00
30.04.2022 (sobota): 10:00-13:00

Powyższy harmonogram zostanie zaktualizowany, gdy ogłoszona zostanie informacja dotycząca terminów ferii zimowych w 2022 roku.

Dane kursu

 • 21M_B1
 • Edycja XXI
 • 02.10.2021
 • Piotr Golinowski
 • 90
 • 60
 • Kursy do matury
 • 1 490 zł