Projekt

"Uniwersytet otwarty"

Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa III, Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Nr umowy: POWR.03.01.00-00-U142/17
Okres realizacji: 2019.01.14 - 2020.01.14
Całkowita wartość projektu: 467 375,00 zł
Kwota dla SGGW: 258 737,50 zł
Wkład własny: 14 400,00 zł

O projekcie:

Celem głównym projektu jest opracowanie 8 programów kształcenia przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego we współpracy z partnerem, skierowanych do uczniów I klas szkół średnich w wieku 15-16 lat, które zwiększą stopień rozwoju ich kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa, a następnie zrealizowanie w oparciu o nie cyklu 8 działań dydaktycznych. Programy te i działania przyczynią się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa grupy docelowej projektu.

Działania w projekcie:

  • Zadanie 1: Działania przygotowawcze w tym opracowanie programów kształcenia w ramach realizowanych działań dydaktycznych.

Działania przygotowawcze, w tym opracowanie programów kształcenia w ramach realizowanych działań dydaktycznych, realizowane będą wspólnie z Partnerem dla uczestników projektu tj. młodzieży w wieku 15-16 lat (uczniów I klasy szkoły średniej), służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji. W ramach zadania opracowane zostaną programy kształcenia, które zostaną wykorzystane przy realizacji wszystkich działań dydaktycznych, w szczególności: sylabusy, narzędzia pracy z uczniami, metody pracy z uczniami.

  • Zadanie 2 i 3: Realizacja działań dydaktycznych dla młodzieży w wieku 15-16 lat.

Projektowanie, organizowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla młodzieży zgodnie z opracowanymi programami kształcenia. Warsztaty realizowane w ramach projektu umożliwią rozwój (więcej niż trzech) kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy.

  • Zadanie 4: Realizacja warsztatów edukacyjnych dla rodziców w ramach rozwoju kompetencji wychowawczych i społecznych.

Projektowanie, organizowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla rodziców w ramach rozwoju kompetencji wychowawczych i społecznych. Warsztaty dla rodziców realizowane w ramach projektu maja uczyć rodziców jak postępować z młodzieżą aby rozwijać u nich kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy.

  • Zadanie 5: Wsparcie uczestników projektu przez mentorów w zakresie kompetencji społecznych i przedsiębiorczości.

Mentoring dla uczestników projektu w ramach przygotowania do poprowadzenia autorskiego wykładu. Uczestnicy projektu otrzymają merytoryczną pomoc i wsparcie przy tworzeniu autorskiego wykładu stanowiącego swoistą formę autoprezentacji: (w zakresie: definiowania problemu do przedstawienia w formie wykładu, analiza aktualnego stanu wiedzy, przygotowanie projektu wykładu, wybór metod, narzędzi do prezentacji, forma przekazu i styl mówienia). Uczestnicy projektu w ramach realizowanych na terenie uczelni działań poznają środowisko akademickie i uczelnię jako miejsce naukowego oglądu rzeczywistości. Uczestnicy projektu przygotują i zaprezentują autorski wykład dla przedstawicieli społeczności akademickiej.


Zrealizowanie usługi gastronomicznej w ramach projektu pn: „Uniwersytet otwarty”

"Zrealizowanie usługi gastronomicznej w ramach projektu pn: „Uniwersytet otwarty”, nr umowy WND-POWR.03.01.00-00-U142/17, realizowanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w partnerstwie z Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020"

Pełna treść ogłoszenia


Harmonogram form wsparcia

Pełny harmonogram form wsparcia

Beneficjent: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Numer projektu:
POWR.03.01.00-00-U142/17-02
Tytuł projektu: „Uniwersytet otwarty”
l.p. Data/Termin Miejsce Godzina Tytuł/Rodzaj realizowanego wsparcia
57. 24.02.2020 r. bud. 32, sala 1095,
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:00-16:00 Realizacja warsztatu „Czy wiemy co jemy”
58. 24.02.2020 r. bud. 13, sala 37,
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:00-16:00 Realizacja warsztatu „Warsztaty z architektury krajobrazu”
59. 25.02.2020 r. bud. 13, sala 37,
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:00-16:00 Realizacja warsztatu „Warsztaty z architektury krajobrazu”
60. 26.02.2020 r. bud. 13, sala 37,
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:00-16:00 Realizacja warsztatu „Warsztaty z architektury krajobrazu”
61. 27.02.2020 r. bud. 13, sala 37,
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:00-16:00 Realizacja warsztatu „Warsztaty z architektury krajobrazu”
62. 27.02.2020 r. bud. 32, sala 1095,
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
9:00-16:00 Realizacja warsztatu „Czy wiemy co jemy”