Regulamin

REGULAMIN
Uniwersytetu Otwartego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Misja
propagowanie i realizacja idei kształcenia przez całe życie.

Wizja
Uniwersytet Otwarty Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jako wiodący ośrodek kształcenia otwartego w zakresie dyscyplin naukowo-badawczych realizowanych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Cel
udostępnienie usług edukacyjnych wszystkim osobom chcącym poszerzyć swoją wiedzę w zakresie proponowanych kursów oraz popularyzacja kierunków kształcenia w SGGW i realizowanych badań naukowych.

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Niniejszy regulamin Uniwersytetu Otwartego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zwany dalej Regulaminem, określa zasady organizacji Uniwersytetu Otwartego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zgłaszania, przebiegu kursów oraz prawa i obowiązki Słuchaczy.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) SGGW –  należy przez to rozumieć Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
2) UO SGGW – należy przez to rozumieć Uniwersytet Otwarty Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
3) Rektorze – należy przez to rozumieć Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
4) Kursie – należy przez to rozumieć kurs organizowany przez UO SGGW;
5) Słuchaczu – należy przez to rozumieć osobę przyjętą na Kurs organizowany przez UO SGGW;
6) Prorektorze – należy przez to rozumieć Prorektora ds. dydaktyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
7) Kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika UO SGGW;
8) Dyplomie – należy przez to rozumieć dokument potwierdzający uczestnictwo w Kursie;
9) Certyfikacie – należy przez to rozumieć dokument potwierdzający zdobytą podczas Kursu wiedzę i umiejętności;
10) Wykładowcy – należy przez to rozumieć osobę prowadzącą Kurs;
11) ISOS – należy przez to rozumieć Internetowy System Obsługi Słuchaczy UO SGGW;
12) Zespole Programowym - należy przez to rozumieć Zespół Programowy ds. UO SGGW;
13) Pracowniku - należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w SGGW posiadającą co najmniej tytuł zawodowy inżyniera lub równorzędny;
14) Biurze - należy przez to rozumieć Biuro UO SGGW;
15) Koncie w ISOS – należy przez to rozumieć indywidulane konto osoby zapisującej się na Kurs lub Słuchacza w ISOS,
16) Umowie – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług edukacyjnych podpisaną pomiędzy UO SGGW a Słuchaczem.

§ 2

Słuchaczem może zostać osoba, która ukończyła 15 rok życia, niezależnie od posiadanego wykształcenia i miejsca zamieszkania. W przypadku Słuchaczy poniżej 15 roku życia obowiązuje Regulamin Kursów dla Dzieci.

Struktura Organizacyjna UO SGGW

§ 3

1. Nadzór nad działalnością UO SGGW sprawuje Prorektor.

2. Struktura organizacyjna UO SGGW:
1) Kierownik,
2) Biuro,
3) Zespół Programowy.

§ 4

1. Kierownika powołuje i odwołuje Rektor na wniosek Prorektora, na czas określony, nie dłuższy niż kadencja władz SGGW.

2. Do zakresu działania Kierownika należy w szczególności:
1) organizacja Kursów,
2) nadzór nad obsługą administracyjną Kursów,
3) ustalanie harmonogramu Kursów,
4) organizacja rekrutacji na Kursy,
5) rozpatrywanie skarg i wniosków, o których mowa w § 9 ust. 11 pkt 3), zgłaszanych przez Słuchaczy.

3. Do zakresu działań Biura należy w szczególności:
1) obsługa administracyjna Kursów,
2) bieżąca komunikacja ze Słuchaczami oraz Wykładowcami,
3) obsługa systemu ISOS,
4) obsługa finansowo-rachunkowa realizowanych Kursów,
5) obsługa marketingowo-promocyjna UO SGGW,
6) wykonywanie zadań zleconych przez Kierownika,
7) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi SGGW.

4. Do zadań Zespołu Programowego należy:
1) propagowanie idei kształcenia ustawicznego oraz działalności UO SGGW w macierzystych Instytutach,
2) opiniowanie kierunków rozwoju UO SGGW oraz strategii działania,
3) opiniowanie zgłoszonych Kursów i ich programów.

5. Członkowie Zespołu Programowego opiniują zgłoszone Kursy i ich programy na przesłanym przez Biuro formularzu oceny Kursu w formie elektronicznej.

6. Członków Zespołu Programowego powołuje i odwołuje w drodze zarządzenia Rektor, na czas określony, nie dłuższy niż kadencja władz SGGW. W skład Zespołu Programowego wchodzi Prorektor i Kierownik.

Kursy

§ 5

1. Kursy prowadzone są w ramach różnych obszarów kształcenia w zależności od aktualnych potrzeb rynkowych, w szczególności:
1) Kursy przygotowujące do matury,
2) Kursy popularnonaukowe,
3) Kursy specjalistyczne,
4) Kursy dla obcokrajowców,
5) Kursy dla firm,
6) Kursy dla dzieci,
7) Wykłady i szkolenia otwarte,
8) Inne formy działalności edukacyjno-szkoleniowej zlecane przez Rektora.

2. Kursy mogą być prowadzone we wszystkie dni tygodnia w formie stacjonarnej na terenie obiektów SGGW lub w innych miejscach wskazanych przez SGGW lub Usługobiorcę.

3. Kursy mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dalej zwanymi kursami on-line. Kursy te odbywają się zgodnie z obowiązującymi w SGGW przepisami w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

4. Kursy odbywają się w sposób ciągły, a oferta kursów jest na bieżąco aktualizowana.

5. Informacje o Kursach zawierające ich opis, harmonogram oraz wysokość opłat podane są w Biurze i w ISOS. Informacje o Kursach, o których mowa w § 17 dostępne są wyłącznie w Biurze. Osoby zainteresowane nie posiadające dostępu do Internetu mogą uzyskać informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym w Biurze.

§ 6

UO SGGW zobowiązany jest do zapewnienia:
1. kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje oraz doświadczenie odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć;
2. pomieszczeń i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu Kursów;
3. obsługi administracyjno-technicznej Słuchaczy i Kursów.

§ 7

1. Kursy mogą być prowadzone w języku polskim lub obcym.

2. Jednostką obliczeniową Kursów jest godzina akademicka (45 min.).

3. Kursy prowadzą pracownicy i doktoranci Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz zaproszeni przez SGGW Wykładowcy, posiadający odpowiednią wiedzę i umiejętności.

4. Kursy prowadzone są według autorskich programów osób, o których mowa w ust. 3.

5. Propozycje Kursów zgłaszane są do Kierownika Biura. Kursy mogą zgłaszać osoby posiadające wiedzę i umiejętności. Propozycje Kursów można zgłaszać w ciągu całego roku. Dokumenty dotyczące propozycji Kursów należy dostarczyć do Biura w formie elektronicznej.

6. Zgłoszenie Kursu następuje na formularzu dostępnym na stronie internetowej UO SGGW oraz w Biurze.

7. Decyzję o umieszczeniu Kursu w ofercie UO SGGW podejmuje Kierownik w formie pisemnej po zapoznaniu się z opinią Zespołu Programowego. W przypadku braku opinii Zespołu Programowego decyzję o umieszczeniu Kursu w ofercie podejmuje Kierownik.

8. Kurs jest realizowany, gdy zgłosi się na niego minimalna liczba Słuchaczy, tj. liczba Słuchaczy warunkująca samofinansowanie się Kursu zgodnie z kosztorysem, o którym mowa w ust. 9.

9. Decyzja o realizacji Kursu podejmowana jest w formie pisemnej na podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez Prorektora. Wzór kosztorysu stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

10. Kursy odbywają się zgodnie z programem i harmonogramem.

11. Kursy wskazane do realizacji mogą zostać odwołane w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających ich realizację, tj. w przypadku:
1) choroby lub innej niedyspozycji Wykładowcy;
2) rezygnacji z Kursu takiej liczby Słuchaczy, że Kurs nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 8.;
3) braku możliwości zapewnienia odpowiednich – dostosowanych do potrzeb danego kursu - warunków lokalowych.

12. Decyzje, w sprawie o której mowa w ust. 11, podejmuje Kierownik w formie pisemnej. Słuchacze są informowani przez Biuro o odwołaniu Kursu drogą mailową lub w przypadku osób niemających dostępu do Internetu drogą telefoniczną.

§ 8

1. Kursy i egzaminy przeprowadzane w ramach UO SGGW są odpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Wysokość opłat za Kursy i egzaminy przeprowadzane w ramach UO SGGW na wniosek Kierownika ustala Rektor lub z upoważnienia Rektora Prorektor w formie pisemnej.

2. Kursy mogą być bezpłatne lub częściowo odpłatne, w szczególności w przypadku pozyskania przez UO SGGW finansowania zewnętrznego. Informacje o wysokości opłat znajdują się w ogłoszeniu o Kursie.

3. O częściowe zwolnienie z opłat w wysokości 50% opłaty, mogą ubiegać się Słuchacze będący:
1) pracownikami SGGW z minimum 3-letnim stażem pracy w SGGW,
2) małżonkami lub dziećmi pracowników SGGW z minimum 5-letnim stażem pracy w SGGW lub
3) dziećmi emerytowanych pracowników SGGW, którzy przepracowali w SGGW minimum 5 lat.
Częściowe zwolnienie z opłaty następuje na wniosek Słuchacza (którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu). Wniosek powinien zostać złożony w formie pisemnej przed terminem wniesienia opłaty za Kurs określonym w § 9 ust. 6. Rektor niezwłocznie po otrzymaniu wniosku Słuchacza, zwalnia go z części opłat, gdy spełnione są przesłanki wskazane powyżej.

Prawa i obowiązki Słuchacza

§ 9

1. O zakwalifikowaniu na Kurs decyduje kolejność zgłoszeń oraz terminowe uiszczenie opłaty za Kurs.

2. Do uczestnictwa w Kursie uprawnia zgłoszenie oraz wniesienie opłaty.

3. Zgłoszenia na Kursy przyjmowane są przy pomocy ISOS, poprzez stronę internetową www.uo.sggw.pl:
1) osoba zainteresowana uczestnictwem w Kursach, po zarejestrowaniu się w ISOS, będzie posiadała Konto w ISOS, umożliwiające: zapisywanie się na poszczególne, wybrane przez nią Kursy, śledzenie procesu rekrutacji i historii płatności za uczestnictwo w tym Kursie (Kursach) oraz informacje o miejscu odbywania się wybranego Kursu (Kursów).
2) Słuchacz zobowiązany jest do regularnego sprawdzania swojego Konta w ISOS i zapisywania się na wybrane Kursy przy jego użyciu, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

4. Jeżeli zainteresowany uczestnictwem w Kursach nie posiada dostępu do Internetu może zapisać się na Kurs w Biurze na udostępnionym przez Biuro formularzu.

5. W przypadku zapisów w sposób określony w ust. 4, Słuchacz jest zobowiązany do regularnego kontaktu z Biurem w celu ustalenia kwestii organizacyjnych.

6. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Kursach jest zobowiązana wnieść stosowną opłatę za wybrany Kurs w ciągu 3 dni od daty zapisu. Słuchacz niemający dostępu do Internetu otrzyma informację o terminie wnoszenia opłaty drogą telefoniczną. Opłata za Kurs pobierana jest z góry, z zastrzeżeniem ust. 7. Niedotrzymanie terminu (terminów) wpłaty za Kurs (Kursy) powoduje niewpisanie osoby na listę Słuchaczy, z zastrzeżeniem § 17.

7. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Słuchacza, Kierownik może podjąć decyzję o rozłożeniu opłaty za Kurs na raty lub wydłużeniu terminu płatności całej kwoty. Wniosek powinien zostać złożony w formie pisemnej przed terminem wniesienia opłaty za Kurs określonym w ust. 6. Kierownik podejmuje decyzję w formie pisemnej niezwłocznie po otrzymaniu wniosku Słuchacza.

8. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na wskazany przez Biuro rachunek bankowy SGGW.

9. Opłatę należy wpłacić na wskazany przez Biuro rachunek bankowy SGGW. W tytule przelewu należy umieścić: kod pracy podany przez Biuro, imię i nazwisko oraz nazwę Kursu. Kod pracy zostanie przekazany przez Biuro po zaakceptowaniu kosztorysu Kursu przez Prorektora drogą mailową lub w przypadku Słuchaczy nie mających dostępu do Internetu drogą telefoniczną.

10. Błędne podanie przez wpłacającego danych wymienionych w ust. 9 lub ich brak, zwalnia SGGW z odpowiedzialności za wynikające z tego tytułu następstwa związane z nieprawidłowym zakwalifikowaniem wpłaty.

11. Słuchacz ma prawo do:
1) korzystania z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i zasobów dydaktyczno-naukowych SGGW w ramach Kursów,
2) otrzymywania harmonogramu zajęć, programu Kursów i warunków otrzymania Certyfikatu w Biurze i w ISOS, a w przypadku Słuchaczy niemających dostępu do Internetu tylko w Biurze, z zastrzeżeniem zdania 2. Biuro może kontaktować się z wybranymi Słuchaczami drogą telefoniczną w celu przekazania informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym,
3) zgłaszania do Biura skarg i wniosków odnośnie przebiegu Kursów oraz działania obsługi administracyjnej, które będą rozstrzygane przez Kierownika.

12. Słuchacz przed rozpoczęciem Kursu zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.

Przebieg Kursów

§ 10

Szczegółowa oferta edukacyjna UO SGGW dostępna jest na stronie internetowej www.uo.sggw.pl oraz w Biurze.

§ 11

Słuchacz jest zobowiązany do posiadania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość na wszystkich Kursach i do okazywania go na życzenie Wykładowców bądź obsługi budynku, w którym te zajęcia się odbywają.

§ 12

Podczas Kursów organizowanych przez UO SGGW Słuchacze są zobowiązani do przestrzegania przepisów porządkowych.

Dyplomy i Certyfikaty

§ 13

1. Słuchacz ma prawo do otrzymania Dyplomu potwierdzającego uczestnictwo w Kursie lub Certyfikatu ukończenia Kursu. O możliwości odbioru Dyplomu lub Certyfikatu Słuchacz informowany jest drogą mailową po zakończeniu Kursu. Słuchacz może odebrać Dyplom lub Certyfikat osobiście w Biurze po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub może wnioskować drogą elektroniczną o wysyłkę Dyplomu lub Certyfikatu na wskazany przez Niego adres. W przypadku wysyłki Dyplomu lub Certyfikatu drogą pocztową Słuchacz zobowiązany jest do przesłania drogą elektroniczną informacji niezbędnych do wysyłki, tj. nazwy kursu, imienia i nazwiska oraz adresu, na który ma zostać wysłany Dyplom lub Certyfikat. Podane informacje będą wykorzystane jedynie w celu wysyłki Dyplomu lub Certyfikatu.

2. Warunkiem otrzymania Dyplomu jest uczestnictwo przynajmniej w 60% zajęć danego Kursu. Dyplom wydawany jest w ramach opłaty za Kurs.

3. Słuchacz uczestniczący przynajmniej w 60% zajęć w ramach danego Kursu ma prawo przystąpienia do dobrowolnego, dodatkowo odpłatnego egzaminu. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą otrzymania Certyfikatu, potwierdzającego wiedzę i umiejętności zdobyte podczas Kursu. Formę egzaminu i warunki jego zaliczenia ustala Wykładowca danego Kursu na pierwszych zajęciach w ramach danego Kursu.

4. Słuchacz, który chce przystąpić do egzaminu jest zobowiązany wnieść stosowną opłatę za wybrany egzamin, najpóźniej na 14 dni przed planowaną datą zakończenia danego Kursu. Wysokość opłaty podana jest w opisie Kursu w ISOS oraz w Biurze. Opłatę należy wpłacić na wskazany przez Biuro rachunek bankowy SGGW.

5. Dyplom potwierdzający uczestnictwo w Kursie, o którym mowa w ust. 1 i 2 podpisuje Kierownik. Certyfikat ukończenia Kursu, o którym mowa w ust. 3 i 4, podpisuje Kierownik oraz Prorektor.

6. Wzór Dyplomu i Certyfikatu w języku polskim stanowi odpowiednio Załącznik 3 i 4 do Regulaminu.

7. Wzór Dyplomu i Certyfikatu w języku angielskim stanowi odpowiednio Załącznik 5 i 6 do Regulaminu.

§ 14

Słuchacz Kursu zostaje skreślony z listy uczestników Kursu w przypadku:
1) rezygnacji z Kursu;
2) nieprzestrzegania Regulaminu;
3) zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 7 ust. 11.

Zasady rezygnacji z Kursów

§ 15

1. W sytuacji, o której mowa w § 7 ust. 11 Słuchacz, który opłacił Kurs informowany jest przez Biuro o innych dostępnych terminach danego Kursu. W ciągu 14 dni od zawiadomienia o odwołaniu Kursu Słuchacz może powiadomić Biuro drogą mailową lub telefoniczną o chęci zmiany terminu Kursu lub o wyborze innego Kursu z aktualnej oferty. Bezskuteczny upływ terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym, oznacza rezygnacje z oferty UO SGGW.

2. W przypadku rezygnacji z Kursu, Słuchacz zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Biuro drogą mailową lub w przypadku osób niemających dostępu do Internetu drogą telefoniczną. W odpowiedzi na zgłoszenie Słuchacz otrzyma wzór wniosku o zwrot opłaty za Kurs.

3. W przypadku rezygnacji z Kursu możliwy jest zwrot opłaty za Kurs na konto bankowe Słuchacza na zasadach określonych w ust. 4 i 5.

4. W przypadku zgłoszenia do Kierownika pisemnej rezygnacji z Kursu, przed jego rozpoczęciem, Słuchacz ma prawo do zwrotu całości wniesionej opłaty za Kurs.

5. W przypadku zgłoszenia do Kierownika pisemnej rezygnacji z Kursu po jego rozpoczęciu Słuchaczowi przysługuje zwrot wpłaconej opłaty w wysokości proporcjonalnej do nieodbytych zajęć.

6. Za datę złożenia wniosku o zwrot wniesionej opłaty przyjmuje się datę przesłania podpisanego skanu wniosku na skrzynkę pocztową Biura lub datę dostarczenia wniosku do Biura w przypadku jego złożenia osobiście.

7. Słuchacz, który zrezygnował z Kursu nie otrzymuje Dyplomu (niezależnie od liczby zajęć, które obejmuje rezygnacja) oraz nie może przystąpić do egzaminu i uzyskać Certyfikatu.

8. W przypadkach wskazanych w ust. 4 i 5 do zwrotu opłaty na konto podane przez Słuchacza niezbędne jest przesłanie wypełnionego i podpisanego skanu wniosku o zwrot wniesionej opłaty na skrzynkę pocztową Biura lub dostarczenie oryginału wniosku do Biura. Wzór wniosku jest dostępny w Biurze.

Zasady wystawiania faktur za Kursy i egzaminy

§ 16

1. Słuchacz może otrzymać fakturę za Kursy i egzaminy przeprowadzane w ramach UO SGGW na zasadach określonych w ust. 2-3.

2. Faktura wystawiana jest wyłącznie na wniosek złożony w Biurze lub przesłany e-mailem w ciągu 3 miesięcy licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano wpłaty.

3. W przypadku, gdy płatnikiem i nabywcą jest pracodawca Słuchacza lub inna firma/instytucja niezbędna jest Umowa pomiędzy SGGW a delegującym na Kurs Słuchacza pracodawcą lub inną firmą/instytucją.

4. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na wskazany rachunek SGGW.

Kursy zamawiane

§ 17

1. Instytucje, firmy oraz osoby indywidualne i grupy osób mogą zamawiać Kursy niewystępujące aktualnie w ofercie UO SGGW składając udostępniony przez Biuro formularz w formie pisemnej lub elektronicznej (za pośrednictwem poczty e-mail).

2. Zasady odpłatności, organizacja Kursów, o których mowa w ust. 1, ustalana jest w ramach bezpośrednich uzgodnień z Biurem. Decyzję w sprawach wskazanych w zdaniu pierwszym podejmuje Kierownik, a kosztorys Kursu akceptowany jest przez Prorektora.

3. Informacje o Kursach, o których mowa w ust. 1 nie są dostępne w ISOS. Informacje te są dostępne w Biurze i udostępniane jedynie Słuchaczom Kursu.

§ 18

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.