Dr inż Joanna Bryś

Technolog żywności i adiunkt w Katedrze Chemii Wydziału Nauk o Żywności SGGW w Warszawie.  Promotor prac magisterskich i inżynierskich oraz promotor pomocniczy prac doktorskich. Opiekun projektów badawczych studentów należących do Międzywydziałowego Koła Naukowego SGGW „Zielona Chemia” a  także opiekun naukowy studentów zagranicznych realizujących projekty w ramach programu  Erasmus. Uczestniczka programu dydaktycznego LLP-Erasmus w ramach którego, realizowała „Indywidualny program nauczania” na Uniwersytecie w Zagrzebiu (Chorwacja).Od kilkunastu lat prowadzi zajęcia z chemii oraz chemii żywności  dla studentów różnych wydziałów SGGW, a także wykłady w języku angielskim dla studentów programu Erasmus na SGGW.  W 2009 roku otrzymała nagrodę zespołowa Rektora SGGW za osiągnięcia dydaktyczne, a w 2013 roku otrzymała nagrodę zespołowa Rektora SGGW za osiągnięcia naukowe. Stypendystka programu wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej: Sciex–NMSch.
Kierownik projektu Narodowego Centrum Nauki. Stypendystka projektu  „Stolica staży” oraz „Staż Sukcesem Naukowca”. Członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności – PTTŻ, członek European Federation for the Science and Technology of Lipids - Euro Fed Lipids oraz sekretarz Stowarzyszenia „Strefa Otwarta” .
Uczestniczka wielu konferencji naukowych oraz autorka i współautorka wielu doniesień i publikacji krajowych i zagranicznych, w tym prac opublikowanych w czasopismach naukowych ze wskaźnikiem IF.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę