dr inż. Anna Justyna Parzonko

Absolwentka Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Bema w Ostrołęce. W 1996 r. uzyskała stopień magistra inżyniera na Wydziale Ekonomiczno – Rolniczym SGGW w Warszawie. W 2001 r. obroniła na Wydziale Ekonomiczno – Rolniczym pracę doktorską na temat „Rola doradztwa w rozwoju rolniczych grup producenckich” i została powołana na stanowisko adiunkta. W latach 1996 – 2001 pełniła funkcję opiekuna Koła Naukowego Socjologii Wsi i Doradztwa Rolniczego im. Wł. Grabskiego. Obecnie pracuje w Katedrze Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa.
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce andragogiki rolniczej, doradztwa (m.in. rolniczego, socjo–ekonomicznego, personalnego), zarządzania zasobami ludzkimi i komunikowania społecznego. Jest autorem  ponad 60 prac naukowych i popularno-naukowych poświęconych głównie problematyce doradztwa rolniczego, przedsiębiorczości zespołowej rolników i zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Kierownik projektu badawczego „Modele funkcjonalnych rozwiązań w zakresie współpracy doradztwa rolniczego i rolników z grup producenckich” oraz główny wykonawca w projekcie badawczym „Rola doradztwa w rozwoju rolniczych grup producenckich”.
Prowadzi w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wykłady i ćwiczenia realizowane w oparciu o własne programy autorskie z takich przedmiotów, jak: podstawy doradztwa, doradztwo rolnicze, doradztwo turystyczne, metodyka doradztwa rolniczego, doradztwo personalne i socjo-ekonomiczne, zachowania organizacyjne, etykieta menadżerska, negocjacje w biznesie. Jest autorem dwóch kursów e-learningowych i wykładowcą na studiach e-learningowych w ramach Programu unowocześnienia kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów: 1/Metodyka doradztwa rolniczego, 2/ Etykieta menadżerska.
Wyróżniona Nagrodą JM Rektora SGGW za osiągnięcia naukowe.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę