Dr inż Magdalena Wirkowska-Wojdyła

Technolog żywności, adiunkt w Katedrze Chemii Wydziału Nauk o Żywności. Promotor prac magisterskich z zakresu chemii i technologii żywności. Od kilkunastu lat prowadzi zajęcia z chemii oraz chemii żywności  dla studentów różnych wydziałów SGGW, a także wykłady w języku angielskim dla studentów programu Erasmus na SGGW. Opiekun studentów zagranicznych realizujących projektu naukowe na wydziale w ramach programu Erasmus +. Wielokrotna uczestniczka programu dydaktycznego Erasmus +, w ramach którego realizowała indywidualny program nauczania w University of Zagreb, Suleyman Demirel University, Mehmet Akif Erosy University.  Uczestniczka programu TEMPUS, którego celem było opracowanie ram kwalifikacyjnych na rosyjskich uniwersytetach. W 2009 roku otrzymała nagrodę zespołową Rektora SGGW za osiągnięcia dydaktyczne,  w 2013 roku nagrodę zespołową Rektora SGGW za osiągnięcia naukowe, a w 2014 nagrodę zespołową rektora SGGW za osiągnięcia organizacyjne. Wykonawca w projektach naukowych finansowanych przez MNiSW oraz NCN.  Uczestniczka wielu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych. Autorka i współautorka wielu doniesień oraz publikacji krajowych i zagranicznych, w tym prac opublikowanych w czasopismach naukowych ze wskaźnikiem IF. Stypendystka projektu  „Stolica staży” finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.  Członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności – PTTŻ, członek European Federation for the Science and Technology of Lipids - Euro Fed Lipids.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę