Zarejestruj się / Sign up

Administratorem danych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są dla potrzeb związanych z rejestracją konta na potrzeby Uniwersytetu Otwartego, dla celów związanych z realizacją umowy (w tym w związku z rozpatrywaniem ew. reklamacji) oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Każda osoba dokonująca rejestracji ma prawo wglądu w swoje dane i możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów. Pełne informacje na temat przetwarzania danych, dostepne są tutaj

The data administrator is the Warsaw University of Life Sciences, with its registered office at ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warsaw. Personal data is processed for the purposes related to the registration of an account for the purposes of the Open University, for purposes related to the performance of the contract (including consideration of possible complaints) and financial reporting. Each person who registers has the right to view and correct their data. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned goals. Full information on data processing is available here